Actualitat Proserdom

Tornar al llistat
Com legalitzar una instal·lació fotovoltaica - Procediment

Com legalitzar una instal·lació fotovoltaica - Procediment

Plaques Fotovoltaiques - Eficiència Energètica

COM LEGALITZAR UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA?

El Reial decret 244/2019 és la normativa que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. No obstant això, a l'hora de legalitzar una Instal·lació de Fotovoltaica, cal tenir en compte més factors.

D'una banda, la normativa tant en l'àmbit de la Comunitat Autonòmica com en el local. Per una altra, la potència de la instal·lació i la modalitat a la qual s'acull.

Tipus d'autoconsums fotovoltaics:

 • Autoconsum SENSE excedents: es tracta d'instal·lacions que, malgrat estar connectades a la xarxa, disposen d'un sistema antiabocament per a no injectar excedents a la mateixa (d'acord amb la ITC-BT-40).
 • Autoconsum AMB excedents acollit a COMPENSACIÓ: en aquest cas els excedents d'energia són injectats a la xarxa, podent rebre una compensació per ells en cada període de facturació (mes a mes), respecte a l'energia consumida de la xarxa. Per a acollir-se a aquesta modalitat la potència total de la instal·lació no ha de ser superior a 100 kW.
 • Autoconsum AMB excedents NO acollit a COMPENSACIÓ: qualsevol autoconsum que no entre en les dues categories citades anteriorment. Al no comptar amb una compensació simplificada, els excedents poden vendre's en el mercat elèctric.

És important tenir clar les modalitats, perquè d'elles depenen en gran manera els tràmits i la documentació necessària per a legalitzar una instal·lació fotovoltaica.

Tramitació per a legalitzar una Instal·lació Fotovoltaica

En l'actualitat i gràcies al nou decret, la tramitació de les instal·lacions és més senzill que abans. S'ha eliminat part de la paperassa i s'han agilitzat els terminis amb comercialitzadores, distribuïdores i administració.

1. Memòria Tècnica o Projecte?

Parlem de la documentació necessària en el disseny de la instal·lació, que depèn de la potència prevista de la mateixa i del tipus de connexió a xarxa.

En instal·lacions fins a 10 kW, només hem de presentar una Memòria Tècnica de Disseny (MTD) que realitza una empresa instal·ladora habilitada. Els continguts de la memòria queden reflectits en la ITC-BT-04 del REBT. En el cas d'instal·lacions de més de 10 kW per contra es precisa un Projecte Tècnic, redactat i signat per un tècnic titulat competent.

2. Butlletí elèctric o CIE

Es tracta d'un document oficial que certifica que la instal·lació elèctrica compleix amb tots els requisits estipulats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. És fonamental a l'hora de legalitzar una instal·lació fotovoltaica, ja que és requerit en tot cas.

3. Permisos d'accés i connexió

Els permisos d'accés afecten als qui desitgin connectar les seves noves instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de transport o distribució, havent d'obtenir per a això prèviament uns permisos d'accés i connexió a la xarxa.

El 30 de desembre de 2020 es va publicar  al RD 1183/2020 l'RD 1183/2020 d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, complementat més tard amb la Circular 1/2021 de la Comissió Nacional del Mercats i la Competència (CNMC).

Aquest decret estableix els criteris i el procediment per a sol·licitar i obtenir els permisos d'accés i connexió a un punt de la xarxa. Però ull, perquè també hi ha una sèrie d'exempcions a l'obtenció d'aquests permisos en autoconsum:

 • NO són necessaris en el cas d'instal·lacions SENSE excedents (de qualsevol potència). Només ha de sol·licitar-se el CAU o codi d'Autoconsum, un codi que identifica la teva instal·lació de manera unívoca, format pel CUPS de 22 caràcters més el codi “A” i tres zeros. L'instal·lador pot compondre el CAU seguint aquesta pauta (CUPS + A000) per a emprar-lo en el certificat de la instal·lació, o sol·licitar-lo directament a la distribuïdora.
 • Tampoc són necessaris per a instal·lacions d'autoconsum AMB excedents (acolliments o no a compensació) fins a 15 kW. Ull, en aquest cas la potència de generació de la instal·lació ha de ser inferior a la potència màxima de l'escomesa (aquesta dada es pot obtenir en el certificat de la instal·lació de l'escomesa del subministrament, o en el propi contracte del consumidor). Almenys, sempre que la instal·lació es realitzi en sòl urbanitzat, complint amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística.

En la resta de casos han de presentar-se els permisos d'accés i connexió i presentar avals o garanties. El tràmit d'accés i connexió a xarxa es realitza amb la companyia distribuïdora de torn, podent realitzar-se en la majoria de casos per via telemàtica, formularis online, etc.

Nota important: el nou RD va introduir un canvi normatiu per a dirimir aquestes potències citades. La potència instal·lada a l'efecte de permisos d'accés i connexió és la MENOR entre la potència instal·lada en el camp fotovoltaic i la potència nominal de l'inversor o conjunt d'inversors.

D'altra banda, si ens veiem abocats a sol·licitar el punt d'accés i connexió, com a norma general haurem també de dipositar una garantia econòmica. Es tracta d'una quantia que serveix de resguard i que equival a 40€ per cada quilowatt que instal·lat.

4. Autoritzacions ambientals i d'utilitat pública

Sigui com sigui la potència de la instal·lació, sempre hem de consultar-ho amb l'Administració Autonòmica de torn.

En general, en potències menors o iguals a 100 kW, no haurien de requerir-se tràmits d'impacte ambiental o utilitzeu pública (tret que l'emplaçament en qüestió de la instal·lació tingui algun tipus de protecció).

5. Autoritzacions administratives prèvies i de construcció

Si la instal·lació és menor o fins a 100 kW, connectada directament en BT, es troba exempta d'aquest tràmit. Per a potències superiors s'ha de consultar amb l'administració local de torn.

6. Llicència d'obres i impost de construccions i obres (ICIO)

Un altre dels tràmits bàsics per a legalitzar una instal·lació fotovoltaica, encara que la llicència d'obres depèn de la normativa municipal en qüestió.

En alguns casos és suficient amb una declaració responsable, mentre que en uns altres s'exigeix la llicència d'obra. A més, s'ha de liquidar la taxa de l'impost de construccions i obres (ICIO), regulat per la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, existint bonificacions en aquest sentit de fins al 95%.

De la mateixa manera alguns Ajuntaments consideren bonificacions en l'IBI.

7. Inspecció inicial i inspeccions periòdiques

Depèn també en tot cas de la Comunitat Autònoma de torn.

En general, si la nostra instal·lació s'executa a l'empara del REBT, no és necessària una inspecció inicial.

No obstant això algunes instal·lacions si precisen una inspecció per part d'un Organisme de Control (OCA/*EICI/*ECA). En algunes comunitats s'inclou a les instal·lacions fotovoltaiques en l'àmbit de “local mullat amb potència superior a 25 kW”, la qual cosa exigeix la inspecció inicial per part d'una OCA.

8. Certificats d'instal·lació i/o fi d'obres

Per al cas d'instal·lacions menors o iguals a 10 kW, només precisem el Certificat d'Instal·lació (comunament anomenat Butlletí). Si es tracta d'una instal·lació de més de 10 kW es requereix també el Certificat de fi d'obra.

Aquest certificat ha d'estar signat per un tècnic competent, tal com estableix la ITC-BT-04 del REBT.

9. Autorització d'explotació

Per a potències fins a o iguals a 100 kW no necessiten tràmit específic. Per a potències majors s'ha de consultar amb la Comunitat Autonòmica.

És a dir, excepte instal·lacions industrials d'un cert calat, l'autorització d'explotació no és necessària per a legalitzar una instal·lació fotovoltaica.

10. Contracte d'accés

Si es tracta d'una instal·lació d'autoconsum SENSE excedents, la instal·lació està exempta d'aquest tràmit per a qualsevol potència.

En el cas de les instal·lacions d'autoconsum AMB excedents a través de xarxa interior, en qualsevol potència, tampoc necessiten un contracte específic d'accés i connexió amb la distribuïdora.

Aquest contracte només és necessari, per tant, si cal realitzar un contracte de subministrament per a serveis auxiliars, en general si la potència supera els 100 kW.

11. Contracte de subministrament d'energia per a serveis auxiliars

Igual que en el cas anterior, les instal·lacions d'Autoconsum SENSE excedents estan exemptes d'aquest tràmit.

Si es tracta d'un autoconsum AMB excedents, de menys de 100 kW, en xarxa interior i sempre que l'energia consumida pels serveis auxiliars sigui inferior a l'1% de l'energia neta generada per la instal·lació, també estan exemptes.

En cas contrari, s'haurà de disposar d'un contracte d'accés i consum per als serveis auxiliars de producció signat amb la distribuïdora.

12. Inscripció en el Registre Autonòmic d'Autoconsum

Es tracta d'un tràmit d'ofici en les Comunitats Autonòmiques en la qual existeix. Per al cas de potències fins a 100 kW estan exemptes, en cas d'una potència superior sempre ha de realitzar-se.

13. Llicència d'activitat

Només aplica en el cas en el qual la instal·lació tingui excedents, i a més no estigui acolliment a compensació. Ja que en aquest cas realitza una activitat econòmica en vendre l'energia sobrant en el mercat.

14. Inscripció en el Registre Administratiu d'Autoconsum d'energia elèctrica

Aquest tràmit el realitza la Comunitat Autonòmica, que envia la informació al Ministeri de manera telemàtica. És a dir, és un procediment entre administradors, l'autoconsumidor no ha de preocupar-se sobre aquest tema.

15. Inscripció en el Registre Administratiu d'Instal·lacions Productores d'Energia Elèctrica (RAIPRE)

Per a instal·lacions SENSE excedents no aplica. En el cas d'Autoconsums AMB excedents no aplica fins a 100 kW. Si superem aquest llindar, sí que hem de sol·licitar la inscripció en el *RAIPRE a través de la comunitat autònoma.

16. Contracte de representació en el mercat

Per a instal·lacions SENSE excedents o AMB excedents acolliments a compensació, no aplica. Si es tracta d'un autoconsum AMB excedents no acollit a compensació, el normal és formalitzar un acord de representació en el mercat amb alguna comercialitzadora.

L'altra opció és vendre directament en el mercat, per a això hauríem de realitzar els tràmits exigits per l'operador del sistema i l'operador del mercat.

I per a legalitzar una instal·lació fotovoltaica a Catalunya?

Actualment, Catalunya no disposa de normativa específica per a la tramitació d'instal·lacions d'autoconsum, bé sigui residencial o industrial. Pel que les tramitacions es realitzen sobre la base de la normativa estatal.

A continuació, algunes particularitats de la tramitació administrativa a Catalunya, per al cas de legalitzacions d'Instal·lacions d'Autoconsum.

Cas a: Instal·lació generadora d'autoconsum SENSE excedents fins a 100 kW

 • Comunicació posada en servei i inscripció en el Registre d'autoconsum de Catalunya. Aquesta comunicació complementa al certificat d'instal·lació de baixa tensió.

Caso b: Instal·lació generadora d'autoconsum SENSE excedents de més de 100 kW

 • Sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció.
 • Sol·licitud d'explotació provisional per a proves.
 • Sol·licitud d'explotació definitiva i inscripció en el Registre d'autoconsum de Catalunya.           

Caso c i d: Instal·lació generadora d'autoconsum AMB excedents ACOLLIMENT a compensació de fins a 100 kW

 • Sol·licitud d'explotació provisional per a proves
 • Sol·licitud d'explotació definitiva i inscripció en el Registre d'autoconsum de Catalunya.

Caso e: Instal·lació generadora d'autoconsum AMB excedents NO ACOLLIDA a compensació de fins a 100 kW

 • Sol·licitud d'explotació provisional per a proves i inscripció prèvia al Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia elèctrica.
 • Sol·licitud d'explotació definitiva, inscripció definitiva en el Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia elèctrica i inscripció en el Registre d'autoconsum de Catalunya

Cas f: Instal·lació generadora d'autoconsum AMB excedents NO ACOLLIDA a compensació de més de 100 kW

 • Sol·licitud autorització administrativa prèvia i de construcció
 • Sol·licitud d'explotació provisional per a prova s'inscripció prèvia al Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia elèctrica.
 • Sol·licitud d'explotació definitiva, inscripció definitiva en el Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia elèctrica i inscripció en el Registre d'autoconsum de Catalunya.
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

POLÍTICA DE COOKIES

Cookies:

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari o en els diferents dispositius que pugui utilitzar per a navegar- que el servidor recordi una certa informació que posterior i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per l'Usuari durant la seva visita al lloc web amb la finalitat de reconèixer com a usuari, i personalitzar la seva experiència i l'ús del Lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites en el lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després d'aquest. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada de l'Usuari formi part de l'arxiu Cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Cookies pròpies:

Són aquelles galetes que són en l'ordinador o dispositiu de l'Usuari i gestionades exclusivament per PROSERDOM per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recull s'utilitza per a millorar la qualitat del lloc web i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l'Usuari com a visitant recurrent del lloc web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s'ajustin a les seves preferències.

Cookies de tercers:

Són galetes utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a PROSERDOM serveis sol•licitats per aquest mateix per a millorar el lloc web i l'experiència de l'usuari en navegar en el Lloc web. Els principals objectius per als quals s'utilitzen cookies de tercers són l'obtenció d'estadístiques d'accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l'usuari amb el Lloc web.

La informació que s'obté es refereix, per exemple, el nombre de pàgines visitades, l'idioma, el lloc al qual l'adreça IP des del qual accedeix a l'Usuari, el nombre d'usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l'operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita.

Aquesta informació s'utilitza per a millorar el Lloc web, i detectar noves necessitats per a oferir als Usuaris un Contingut i / o servei d'òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de manera anònima i s'elaboren informes de tendències del lloc web sense identificar usuaris individuals.

La (s) entitat (és) encarregada (s) del subministrament de cookies podrà (n) cedir aquesta informació a tercers, sempre quan l'exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies:

L'usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les cookies -totalment o parcialment- instal•lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, l'Usuari ha d'acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que utilitzi. En cas que rebutgi l'ús de cookies -totalment o parcialment- podrà continuar utilitzant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d'algunes de les prestacions.

Canvis en la Política de Cookies:

És possible que la Política de Cookies del lloc web canviï o actualitzi, per això és recomanable revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per què usem les cookies.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS O LINKS

S'informa que el lloc web de PROSERDOM posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç (com, entre altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.

La instal•lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d'i accés a la informació disponible en Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita els mateixos.

PROSERDOM no ofereix ni comercialitza per si, ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

PROSERDOM en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.

PROSERDOM no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per PROSERDOM i que siguin enllaçats en aquest Lloc web.

L'usuari o tercer que realitzi un enllaç des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web al lloc web de PROSERDOM haurà de saber que:

 • No es permet la reproducció -totalment o parcialment- de cap dels Continguts i / o Serveis del lloc web sense autorització expressa de PROSERDOM.
 • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de PROSERDOM, ni sobre els Continguts i / o Serveis d'aquest.
 • A excepció de l'enllaç, el lloc web en el qual s'estableixi dit hiperenlace no contindrà cap element, d'aquest Lloc web, protegit com a propietat intel•lectual per l'ordenament jurídic espanyol, en qualsevol forma o PROSERDOM.
 • L'establiment de l'enllaç no implicarà l'existència de relacions entre PROSERDOM i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de PROSERDOM els continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

PROSERDOM per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel•lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de PROSERDOM.

L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel•lectual i industrial de PROSERDOM. Podrà visualitzar els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L'Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat en el Lloc web.

En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel•lectual, haurà de comunicar immediatament a PROSERDOM a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

PROSERDOM es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l'Usuari i PROSERDOM es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o l'aplicació d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.